صفحه تاییدیه درگاه بانکی

آیا کارسازشو مورد تایید میباشد؟

بله کارسازشو کاملا مورد تایید میباشد

کارسازشو در حال دریافت ای نماد الکترونیکی میباشد ولی در حال حاضر احراز هویتی که از طرف زرین پال و پی ای ار صورت گرفته کاملا مورد تایید هست و میتوانید روی عکس های زیر کلیک کنید تا مشاهده کنید