محبوبه پیروز

کارشناس ارشد اقتصاد ، کانتنت مارکتر

زهرا سپنج پور

کارشناس ارشد اقتصاد ، مشاور

سارا نواصر

کارشناسی مدیریت ، طراح سایت

نگین حبیب زاده 

کارشناس ارشد مدیریت ، مدیرتولید محتوا

مهندس پیمان جلیلی

متخصص بازاریابی و فروش

مهندس امید فدوی

متخصص ارزهای دیجیتال – مدرس

وحید طهماسبی

موسس کارسازشو – مدرس