محبوبه پیروز

کارشناس ارشد اقتصاد ، کانتنت مارکتر

زهرا سپنج پور

کارشناس ارشد اقتصاد ، مشاور

سارا نواصر

کارشناسی مدیریت ، طراح سایت

نگین حبیب زاده 

کارشناس ارشد مدیریت ، مدیرتولید محتوا

مهندس سید مهدی دلشیده

کارشناس فناوری اطلاعات – مدرس

مهندس اردشیر ساسان

کارشناس بازار سرمایه – مدرس

وحید طهماسبی

موسس کارسازشو – مدرس

مهندس امید فدوی

متخصص ارزهای دیجیتال – مدرس