اعضای تیم ما

محبوبه پیروز

کارشناس ارشد اقتصاد ، کانتنت مارکتر

اعضای تیم ما

زهرا سپنج پور

کارشناس ارشد اقتصاد ، مشاور

اعضای تیم ما

سارا نواصر

کارشناسی مدیریت ، طراح سایت

اعضای تیم ما

نگین حبیب زاده 

کارشناس ارشد مدیریت ، مدیرتولید محتوا

اعضای تیم ما

مهندس پیمان جلیلی

متخصص بازاریابی و فروش

اعضای تیم ما

مهندس امید فدوی

متخصص ارزهای دیجیتال – مدرس

اعضای تیم ما

وحید طهماسبی

موسس کارسازشو – مدرس